Author Archives: krupretty

อำลาชีวิตราชการครู ของคุณครู 6 ท่าน

IMG_3807 IMG_3808 IMG_3809 IMG_3810 IMG_3811 IMG_3812 IMG_3813 IMG_3815 IMG_3816 IMG_3817 IMG_3819 IMG_3820 IMG_3822 IMG_3823 IMG_3824 IMG_3825 IMG_3826 IMG_3827 IMG_3829 IMG_3830 IMG_3832 IMG_3834 IMG_3835 IMG_3836 IMG_3837 IMG_3838 IMG_3839 IMG_3840 IMG_3841 IMG_3842 IMG_3843 IMG_3844 IMG_3845 IMG_3846 IMG_3847 IMG_3848 IMG_3850 IMG_3851 IMG_3852 IMG_3853 IMG_3854 IMG_3855 IMG_3856 IMG_3857 IMG_3858 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3861 IMG_3862 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3866 IMG_3867 IMG_3868 IMG_3869 IMG_3871 IMG_3872อาจารย์บรรนง

สังคมศึกษา

โฆษณา

กิจกรรมหนังสั้นนักเรียน

งานแนะคืออะไร

  การแนะแนว  คือ   จิตวิทยาประยุกต์ แขนงหนึ่งที่ว่าด้วย กระบวนการพัฒนาคนให้รู้จักตนเอง อย่างถ่องแท้ รู้จัก ความถนัด ความชอบ สติปัญญา ภูมิหลังของตนเอง วิเคราะห์ตนเองได้ถูกต้อง รู้จักเลือกและตัดสินใจได้ ปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขช่วยตนเอง หรือพึ่งตนเองได้ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มที่ในการเรียนรู้เพื่อที่จะ พัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตของตนอย่างฉลาด การจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพนั้นต้องสอดคล้องกับสภาพแวด ล้อม ความพร้อมในการเรียนรู้ความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน

                                     การแนะแนวคืออะไรใครรู้บ้าง
คือแนวทางพัฒนาอย่าฉงน
                          ที่มุ่งหมายให้เราเข้าใจตน
                                     รู้จักขวนขวายหาทางสร้างตนเอง
                                   การแนะแนวยังหมายให้เด็กนั้น
                                   แก้หรือกันปัญหาไซร้ได้ตรงเผง
                                 รู้จักโลกทุกสิ่งอันไม่หวั่นเกรง
                                            ปรับตนเองอย่างฉลาดปราดเปรื่องเอย

supit